logo

Licytacje

Tytuł: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZIAŁKA NR 931/80 UL.DMOWSKIEGO WE WRZEŚNI
Wartość szacunkowa: 71 000,00ZŁ
Cena wywoławcza: 10 650,00ZŁ
Termin licytacji: 2021-05-27
Publikacja: 2021-04-26 09:55:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00027926/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Zastępca Anna Czelusta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 27-05-2021r. o godz. 12:00 
w Sądzie Rejonowym we Wrześni mający siedzibę przy Września, Jana Pawła II 10   w sali nr 22 
odbędzie się druga licytacja
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej  prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 931/80   o powierzchni 0,0265 ha, położonej w miejscowości Września,   rejon ulicy Romana Dmowskiego; 
nieruchomość ma bezpośredni dostęp do działki drogowej (nr    ew. 931/79), stanowiącej fragment pasa drogowego ulicy Romana  Dmowskiego (droga gminna); nieruchomość ma także dostęp do   przebiegających w zasięgu (w ciągu dróg dojazdowych – ul.   Dmowskiego i ul. Piłsudskiego) sieci uzbrojenia technicznego, tj.: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej oraz ciepłowniczej. 
 Właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty: Skarb Państwa (właściciel) – w udziale 1/1 
 Tonsil S.A. z/s we Wrześni (użytkownik wieczysty) – w udziale 1/1
 Okres użytkowania: 2099-07-20  
należącej  do dłużnika: Tonsil SA
położonej: 62-300 Września, Romana Dmowskiego, Września, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00027926/6  [NKW: PO1F/00027926/6] 
Suma oszacowania wynosi 106 500,00zł,  (SUMA OSZACOWANIA STANOWI KWOTĘ BRUTTO) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    71 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 650,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  
23 10204115 0000 9602 0004 0204
najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Kancelarii Komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl