logo

Licytacje

Tytuł: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NR DZIAŁKI 1268/2 UL. WOJSKA POLSKIEGO WE WRZEŚNI
Wartość szacunkowa: 469 700,00zł
Cena wywoławcza: 313 133,33zł
Termin licytacji: 2021-05-27
Publikacja: 2021-04-26 09:47:00
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW Po1F/00005617/7 - działka 1268/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Zastępca Anna Czelusta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 27-05-2021r. o godz. 12:40 
w Sądzie Rejonowym we Wrześni mającym siedzibę przy Września, Jana Pawła II 10 w sali nr 22 
odbędzie się druga licytacja 
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej  prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 1268/2 o powierzchni 0,2227 ha, położonych w miejscowości Września, ulica Wojska Polskiego 23,
nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – działka nr ew. 1268/2 do ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słowackiego (drogi gminne);
nieruchomość ma także dostęp do przebiegających w ciągu dróg dojazdowych sieci uzbrojenia technicznego, tj.: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej oraz sieci ciepłowniczej
część jej powierzchni utwardzona betonową kostką brukową (utwardzone ciągi piesze); w południowo-wschodnim narożniku parceli znajduje się pamiątkowy obelisk (pomnik 68 Pułku Piechoty we Wrześni); wewnątrz parceli wydzielona została działka gruntu, zabudowana w całości swej powierzchni budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, nie objętą zakresem niniejszego oszacowania (dz. ew. nr 1268/1)
Właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty 
Skarb Państwa (właściciel) – w udziale 1/1 
Tonsil S.A. z/s we Wrześni (użytkownik wieczysty) – w udziale 1/1
Okres użytkowania: 2089-12-05  
 
 
należącej  do dłużnika: Tonsil SA
położonej: 62-300 Września, WOJSKA POLSKIEGO, WRZEŚNIA, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego We Wrześni
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW Po1F/00005617/7  [NKW: Po1F/00005617/7] 
Suma oszacowania wynosi 469 700,00zł, (SUMA OSZACOWANIA STANOWI KWOTĘ BRUTTO) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    313 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 970,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  
23 10204115 0000 9602 0004 0204
najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Kancelarii Komorniczej operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl