logo

Licytacje

Tytuł: PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI GRUNTU-445/2 UL.GNIEŹNIEŃSKA 33, WRZEŚNIA
Wartość szacunkowa: 222 100,00ZŁ
Cena wywoławcza: 148 066,67ZŁ
Termin licytacji: 2021-05-27
Publikacja: 2021-04-26 09:34:00
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00005617/7 - działka 445/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer Zastępca Anna Czelusta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 27-05-2021r. o godz. 12:20 
w Sądzie Rejonowym we Wrześni
mającym siedzibę  Września, Jana Pawła II 10 w sali nr 22  
odbędzie się druga licytacja 
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej :
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 445/2 o powierzchni  0,1181 ha położona w miejscowości Września, ul. Gnieźnieńska 33;  nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – działka nr  ew. 445/2 do ulicy Gnieźnieńskiej (stanowiącej na obszarze miasta fragment  drogi krajowej nr 15), działka ma także dostęp do przebiegających w ciągu  dróg dojazdowych sieci uzbrojenia technicznego, tj.: sieci energetycznej,  wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej   i telekomunikacyjnej;
wewnątrz parceli wydzielona została działka gruntu, zabudowana w całości swej powierzchni budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, nie objętą zakresem oszacowania (dz. ew. nr 445/3). 
Właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty 
Skarb Państwa (właściciel) – w udziale 1/1 
Tonsil S.A. z/s we Wrześni (użytkownik wieczysty) – w udziale 1/1  
Okres użytkowania: 2089-12-05
należącej  do dłużnika: Tonsil SA
położonej: 62-300 WRZEŚNIA, GNIEŹNIEŃSKA, WRZEŚNIA, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00005617/7  [NKW: PO1F/00005617/7] 
 
Suma oszacowania wynosi 222 100,00zł, (SUMAOSZACOWANIA STANOWI KWOTĘ BRUTTO) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    148 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 210,00zł. 
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  
23 10204115 0000 9602 0004 0204
najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl