logo

Licytacje

Tytuł: SIEKIERKI WIELKIE - działka nr 354/206
Wartość szacunkowa: 329 653,00 zł
Cena wywoławcza: 247 239,75 zł
Termin licytacji: 2019-09-06
Publikacja: 2019-08-08 14:13:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00039247/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2019r. o godz. 12:24 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej

działka nr 354/206: pow.242m2,
wartość gruntu: 35 857,14zł
PU: 131,60 
WR2= 329 653,00zł
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY  

należącej  do dłużnika:
Poznań Nieruchomości Sp.zo.o.
położonej:62-025 Kostrzyn Wlkp.,
Siekierki Wielkie, 
dla której  SR we Wrześni IV
Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00039247/9   [NKW: PO1F/00039247/9]
Suma oszacowania wynosi 329 653,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    
247 239,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 965,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl