logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - GRZYBOWO
Wartość szacunkowa: 955 427,00 zł
Cena wywoławcza: 716 570,25 zł
Termin licytacji: 2019-09-18
Publikacja: 2019-07-08 12:23:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00008149/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2019r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej : 
 
nieruchomość gruntowa - 6  działek gruntu o nr ewid. 10, 67/1, 67/3, 67/5, 67/6, 64 o  łącznej pow.  11.9993 ha

należącej  do dłużnika: Eugeniusz Bernard, położonej: 62-300 Września, Grzybowo 71, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00008149/6   [NKW: PO1F/00008149/6]
Suma oszacowania wynosi 955 427,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    716 570,25zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 542,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl