logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ - CZERLEJNKO
Wartość szacunkowa: 96 000,00 zł
Cena wywoławcza: 72 000,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-13
Publikacja: 2019-07-08 11:09:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00038450/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019r. o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
 
nieruchomość gruntowa niezabudowana, częsciowo ogrodzona, położona w miejscowości Czerlejnko przy ul. Wierzbowej:
- działka nr 6/8 o powierzchni 870 m2, obręb 0002 Czerlejnko ,
- działka nr 6/9 o powierzchni 553 m2, obręb 0002 Czerlejnko,
łącznie pow. działek: 0,1423 ha,
nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona, działki gruntu o nieregularnym kształcie, nieuzbrojone, teren płaski z bezpośrednim dostępem do drogi (dz. ew. nr 53) - ul. Wierzbowa, droga gruntowa, nieutwardzona;
media dostępne w zasięgu: prąd, gaz, woda;
teren nieruchomości porośnięty roślinnością niską (trawy)  


 
należącej  do dłużnika: Beata Jasińska, Dariusz Jasiński
położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Wierzbowa, Czerlejnko, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00038450/8   [NKW: PO1F/00038450/8]
Suma oszacowania wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    72 000,00zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.12:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl