logo

Licytacje

Tytuł: UDZIAŁ 1/4 - NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - SIEDLECZEK
Wartość szacunkowa: 10 600,00 zł
Cena wywoławcza: 7 950,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-13
Publikacja: 2019-07-08 09:59:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00029964/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  :
 
udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, działka ew. nr 117/7 o pow. 0,2477 ha, stanowiąca drogę  wewnętrzną , położona w m. Siedleczek 
  
 
należącej  do dłużnika: Paweł Kubacha
położonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., Siedleczek, Siedleczek, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00029964/8   [NKW: PO1F/00029964/8]
Suma oszacowania wynosi 10 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    7 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.


 
 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:30 do godz.11:00 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl