logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA - NEKIELKA
Wartość szacunkowa: 76 000,00 zł
Cena wywoławcza: 57 000,00 zł
Termin licytacji: 2019-09-13
Publikacja: 2019-07-08 09:44:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00011604/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej :
 
nieruchomość gruntowa, działka ewid. nr 68/2 o pow. 1,1163 ha, działka połozona na terenie gm. Nekla w miejscowości Niekielka, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona;
Działka w kształcie nieregularnego wieloboku. teren płaski z bezpośrednim dostępem do drogi (dz. ew. nr 70/1)  

należącej  do dłużnika: Aleksander Chromiński
położonej: 62-330 NEKLA, Nekielka, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00011604/8   [NKW: PO1F/00011604/8]
Suma oszacowania wynosi 76 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    57 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
 


 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl