logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA - BIERZGLINEK
Wartość szacunkowa: 185 000,00 zł
Cena wywoławcza: 138 750,00 zł
Termin licytacji: 2019-04-15
Publikacja: 2019-03-14 10:01:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00026535/1
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej :
 
nieruchomość gruntowa, dz. ew. nr 45/7 o pow. 0,3903 ha, położona w m. Bierzglinek, niezabudowana, ogrodzona płotek z siatki, 
działka w kształcie nieregularnego wieloboku, teren płaski z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej (dz.ew. nr 47/3)
wyposażona w media : ee oraz woda  
 
 
należącej  do dłużnika: Wrzesińska Remontowo-Budowlana Spółdzielnia Pracy
położonej: 62-300 Września, Klonowa, Bierzglinek, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00026535/1   [NKW: PO1F/00026535/1]
Suma oszacowania wynosi 185 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    138 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl