logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA - WRZEŚNIA, UL. LEGII WRZESIŃSKIEJ 24/43
Wartość szacunkowa: 74 500,00 zł
Cena wywoławcza: 55 875,00 zł
Termin licytacji: 2019-02-22
Publikacja: 2018-12-04 14:17:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00038950/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej : 
 
mieszkalna nieruchomość lokalowa nr 43, o pow. użytkowej łącznie 29,00m2, poł. na III piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym,
struktura lokalu: pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój oraz piwnica (4,64m2)
udział związany z własnością lokalu : 290/25202 w KW PO1F/00032993/4
  
 
należącej  do dłużnika: Irena Wojtasińska
położonej: 62-300 Września, Legii Wrzesińskiej 24/43, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00038950/3   [NKW: PO1F/00038950/3]
 
Suma oszacowania wynosi 74 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     55 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 


W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl