logo

Licytacje

Tytuł: NIERUCHOMOŚĆ SĘDZIWOJEWO
Wartość szacunkowa: 115 000,00 zł
Cena wywoławcza: 86 250,00 zł
Termin licytacji: 2019-01-09
Publikacja: 2018-12-03 11:30:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW PO1F/00000816/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni, ul. Jana Pawła II 10, sala nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej  :
 
nieruchomość gruntowa, dz. ewid. nr 151/13, o pow. 1,3519 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalno-gospodarczej 
(pow. zabud. 400m2, pow. części mieszkalnej 73,60 m2)
częściowo ogrodzona płotem z siatki, wyposażona w media: ee., woda,
na terenie działki znajduje sie zbiornik wodny (staw);
- grunty orne RIIIb 0,8583 ha
- grunty pod stawami Wsr-RIIIb 0,2579 ha
- grunty rolne zabudowane Br-RIIIb 0,2357 ha


 
należącej  do dłużnika: Aleksander Mitkowski, położonej: 62-300 WRZEŚNIA, Sędziwojewo, 
dla której  Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1F/00000816/7   [NKW: PO1F/00000816/7].
Suma oszacowania wynosi 115 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     86 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie  23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


 
W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.10:30 oraz przeglądać dokumentację w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Powrót do listy

Marisuz Celmer
© Copyright 2015 www.komornik-wrzesnia.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl